Skip to main content

Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden
Download de AVG Privacy Policy

Algemene voorwaarden en bepalingen van Turn en Balletshop.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden, zoals deze van toepassing zijn op het winkelen bij Turn en Balletshop.nl. Deze voorwaarden gelden voor al onze producten/diensten en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

01 De onderneming

Turn en Balletshop.nl
Broekplein 02
2318 TJ Leiden
Tel 06 82 11 15 67
KVK: 28084770
BTW nummer : NL8133.91.155.B01
IBAN: NL44 KNAB 0255 2003 90
BIC :KNABNL2H

02 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Turn en Balletshop.nl en op elke, op afstand tot stand gekomen overeenkomst. De tekst van deze algemene voorwaarden is voor iedereen beschikbaar, voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst op afstand.

03 Het aanbod

Indien sprake is van een aanbod met een beperkte geldigheidsduur of met aanvullende voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod omvat een volledige en gedetailleerde beschrijving van het product of dienst. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product of dienst. Kennelijke vergissingen of fouten zijn niet bindend voor de Turn en Balletshop.nl. De informatie, die bij het aanbod wordt verstrekt, biedt de afnemer duidelijk inzicht in de rechten en verplichtingen die aan het aangaan van de overeenkomst zijn verbonden.

04 De overeenkomst

De overeenkomst wordt verondersteld te zijn aangegaan, wanneer de afnemer het aanbod aanvaardt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Het aangaan van de overeenkomst wordt per omgaande door de Turn en Balletshop.nl bevestigd. Zolang dit niet is gebeurd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de Turn en Balletshop.nl zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen dat de elektronische overdracht van gegevens beveiligd is en er sprake is van een veilige web-omgeving. Dit geldt ook en vooral, wanneer de betaling elektronisch kan plaatsvinden.

De Turn en Balletshop.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – verzekeren van de mogelijkheid dat de afnemer aan diens betalingsverplichting kan voldoen en van alle feiten en factoren, die het verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand behoeven. Indien de Turn en Balletshop.nl op grond van onderzoek in deze van mening is dat de overeenkomst niet op verantwoorde wijze kan worden aangegaan, is deze gerechtigd de bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

De Turn en Balletshop.nl zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de afnemer de volgende informatie schriftelijk meesturen:

 • Het bezoekadres van de Turn en Balletshop.nl, waar de afnemer met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
 • De informatie over geldende garanties en services na aankoop;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • De voorwaarden, wijze en kostenplicht van een retourzending

05 Herroepingsrecht

De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden onder gelijktijdige terugzending van het product op kosten van afnemer. De Turn en Balletshop.nl mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van reden(en) verplichten.

De bedenktijd gaat in op het moment dat de afnemer of een door afnemer aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, het product in ontvangst heeft genomen. In het geval van een bestelling met meerdere producten en verschillende aflevermomenten, geldt het moment dat het laatste product van de bestelling wordt afgeleverd. De Turn en Balletshop.nl mag de afnemer overigens bij voorafgaande kennisgeving een gecombineerde bestelling met verschillende aflevermomenten weigeren.

06 Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Uitpakken en gebruiken kan uitsluitend plaatsvinden met het oog op het vaststellen van de aard, kenmerken en werking van het product, zoals dat in een driedimensionale winkel is toegestaan.

De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van het hanteren van het product, anders dan hierboven beschreven.

07 Gebruik maken van het herroepingsrecht door de afnemer

Indien de afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht, maakt hij dit op ondubbelzinnige, niet mis te interpreteren wijze aan de Turn en Balletshop.nl kenbaar binnen de gestelde termijn als gemeld in artikel 05. Dit kan uitsluitend schriftelijk of digitaal via de daartoe aangewezen weg. Retour zenden van het product wordt aangemerkt als een ondubbelzinnige wijze.

De afnemer zendt het product terug binnen de daarvoor geldende termijn, zoals vermeld in artikel 05. Met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en volgens de, door de Turn en Balletshop.nl verstrekte redelijke, duidelijke mondelinge of schriftelijke instructies.

Risico en bewijslast van een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de afnemer. De afnemer draagt de kosten van het terugzenden van het product, tenzij met de Turn en Balletshop.nl vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Met het gebruik maken van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

08 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Onmiddellijk na ontvangst van de melding van herroeping van de overeenkomst door de afnemer – digitaal of schriftelijk – stuurt de Turn en Balletshop.nl een bevestiging van ontvangst van deze melding. Na ontvangst en inspectie van het (de) geretourneerde goed(eren) zal de Turn en Balletshop.nl alle betalingen van de consument vergoeden, behoudens eventuele leveringskosten die door de Turn en Balletshop.nl in rekening zijn gebracht en door afnemer aan Turn en Balletshop.nl zijn voldaan. Daarbij maakt de Turn en Balletshop.nl gebruik van dezelfde betaalwijze, zoals die door de afnemer is gehanteerd, tenzij de afnemer schriftelijk of elektronisch akkoord heeft gegeven voor een andere methode. Terugbetaling geschiedt conform (inter)nationale bankregels en is dienovereenkomstig kosteloos. Indien de, door de afnemer gekozen betaalmethode kostenverhogend blijkt te zijn, is de Turn en Balletshop.nl gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen of te verrekenen. Wanneer de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

09 Uitsluiting herroepingsrecht

Producten die op speciaal verzoek van de afnemer worden vervaardigd en afwijken van het standaardproduct kunnen door de Turn en Balletshop.nl uitgesloten worden van het herroepingsrecht. De Turn en Balletshop.nl dient dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst te vermelden.

10 Prijzen

De vermelde prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW, exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van typefouten en/of vergissingen. Prijswijzigingen, ontstaan na het aangaan van de overeenkomst, hebben geen effect op de overeengekomen prijs. De afnemer kan zich niet beroepen op een prijsverlaging, die na de aankoop wordt doorgevoerd.

11 Nakoming overeenkomst en garantiebepalingen

De Turn en Balletshop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten conform de overeenkomst worden geleverd volgens de, in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Normale slijtage, waaronder beschadiging dan wel losraken van strassteentjes, stof-/kleurvervaging en kleurdoorloop kwalificeren niet als een gebrek aan het geleverde product.

Voor het geleverde product geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product verleend is.
Door Turn en Balletshop.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten van de afnemer, die deze op grond van de overeenkomst kan doen gelden indien Turn en Balletshop.nl tekort mocht schieten bij de nakoming van diens deel van de overeenkomst. Extra garantie als in de zin van additionele rechten of vorderingen, toegekend aan de afnemer – waar deze naast de wettelijk verplichte rechten of vorderingen een beroep op kan doen indien Turn en Balletshop.nl tekort mocht schieten in het nakomen van zijn deel van de overeenkomst – dient nadrukkelijk in de overeenkomst te zijn opgenomen.

Productfoto’s / afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van het origineel. Hier kan de afnemer geen rechten aan ontlenen.
Onoordeelkundig gebruik en/of onderhoud waaronder het niet acht nemen van de wasvoorschriften leidt tot het vervallen van de garantie. Details over gebruik en onderhoud worden door Turn en Balletshop.nl bij iedere levering meegestuurd en zijn als digitaal document bij de relevante producten beschikbaar.

12 Bestelling, Reservering en Levering

Bestelling, reservering en levering kan op de volgende wijzen plaatsvinden:

 • Bestelling
  Teneinde een product te bestellen, volgt de afnemer de bestelprocedure, zoals die op de website wordt aangeboden. Onder het punt afleveren, kan de afnemer kiezen voor verzending per Post.nl.
 • Levering: verzending
  Verzending kan alleen plaatsvinden bij betaling van het product vooraf. Verzending gebeurt voor risico van de afnemer met inachtneming van de gebruikelijke bescherming door de vervoerder. De Turn en Balletshop.nl verzendt alle bestellingen met Post.nl en hanteert daarvoor de bijbehorende tarieven. Sommige artikelen verzendt de Turn en Balletshop.nl als briefpost en andere artikelen als pakketpost. In het geval van een gecombineerde zending is meestal sprake van pakketpost. Dit wordt duidelijk aangegeven op het bestelformulier, alsmede de bijbehorende kosten. Bij verzending tot een bestelbedrag van € 75,00 en bij verzending naar een adres in en buiten de Benelux (ongeacht de hoogte van het bestelbedrag) zijn de kosten voor verzending voor rekening van de afnemer. Bij verzending van een order met een bestelbedrag boven de € 75,– neemt de Turn en Balletshop.nl de verzendkosten voor haar rekening, mits verzending geschiedt naar een adres binnen Nederland.

De Turn en Balletshop.nl streeft ernaar om de bestelde producten zo snel mogelijk af te leveren op het overeengekomen adres. Er bestaat te allen tijde het recht om de bestelde producten in gedeelten af te leveren. Mocht dat het geval zijn, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de Turn en Balletshop.nl.

De Turn en Balletshop.nl neemt de van haar te vergen zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten. Alle producten worden voor verzending door de Turn en Balletshop gecontroleerd op fouten en gebreken. Afnemer verplicht zich op zijn beurt het product bij ontvangst zorgvuldig te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 x 24 uur na ontvangst te melden aan de Turn en Balletshop.nl.

Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de Turn en Balletshop.nl kenbaar heeft gemaakt.

13 Betalingen

Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen direct bij de bestelling te worden voldaan door middel van een van de aangeboden betaalmogelijkheden. Wanneer de afnemer kiest voor een andere betaalmogelijkheid zal dit consequenties hebben voor de betaaltermijn. In alle gevallen zal de Turn en Balletshop.nl pas overgaan tot verzending/levering wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening is bijgeschreven. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de Turn en Balletshop.nl te melden.

Indien sprake is van een overeengekomen afwijkende betalingsregeling en de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Turn en Balletshop.nl is gewezen op de te late betaling en de Turn en Balletshop.nl de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Turn en Balletshop.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

14 Klachtenregeling

Indien het product niet naar wens is, zal de volgende procedure gevolgd worden

 • De afnemer neemt binnen 2 X 24 uur na ontvangst van het product contact op met de Turn en Balletshop.nl om de klacht te melden en te verduidelijken;
 • De Turn en Balletshop.nl bepaalt of de klacht gegrond is;
 • Indien de klacht gegrond is krijgt de afnemer het verzoek het product te retourneren, bij voorkeur in de originele verpakking en voorzien van alle onderdelen, accessoires, pakbon of factuur;
 • Bij ontvangst van het product zal de Turn en Balletshop.nl de klacht nogmaals verifiëren;
 • Indien de klacht ook in tweede instantie rechtmatig is naar het oordeel van de Turn en Balletshop.nl, zal Turn en Balletshop.nl de door afnemer gemaakte verzendkosten vergoeden en met afnemer mogelijke oplossingen bespreken (vervanging (indien redelijkerwijs mogelijk), geld terug of tegoedbon);
 • Indien de klacht in tweede instantie onterecht is naar het oordeel van de Turn en Balletshop.nl, zal Turn en Balletshop.nl het product terugzenden aan de afnemer, op gelijke wijze als de afnemer het product aan Turn en Balletshop.nl heeft gezonden, doch slechts pas nadat afnemer de door Turn en Balletshop.nl te maken verzendkosten aan Turn en Balletshop.nl heeft voldaan;
 • De Turn en Balletshop.nl legt een en ander vast in een klachtenformulier; een kopie van dit formulier wordt verstuurd ter attentie van de afnemer

Indien de klacht door partijen niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen drie maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een gerechtelijke uitspraak.

15 Aansprakelijkheid

Turn en Balletshop.nl is alleen dan aansprakelijk indien zij verwijtbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer. Turn en Balletshop is niet aansprakelijk voor schade anders dan voor letselschade van de afnemer. Turn en Balletschop is niet aansprakelijk voor zaakschade en zuivere vermogensschade, waaronder indirecte schade. De aansprakelijkheid van Turn en Balletshop is te allen tijde beperkt tot € 5.000,–. Aan Turn en Balletshop.nl komt geen beroep op de beperking van de aansprakelijkheid toe indien Turn- en Balletshop opzet dan wel bewuste roekeloosheid treft ten aanzien van de schade.

16 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Turn en Balletshop.nl en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht – met uitsluiting van het Weens Koopverdrag – van toepassing. De Turn en Balletshop.nl kiest domicilie te Leiden, Nederland. Op alle geschillen, ook internationaal is uitsluitend de rechtbank te Den Haag bevoegd. Geschillen tussen de afnemer en de Turn en Balletshop.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Turn en Balletshop.nl te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de afnemer als de Turn en Balletshop.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, zijnde de rechtbank te Den Haag bij uitsluiting.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de rechtbank aanhangig te worden gemaakt.

17 Privacy

De door afnemer verstrekte gegevens zullen door de Turn en Balletshop.nl uitsluitend gebruikt worden voor het afhandelen van de bestelling. De gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP) verwerkt en niet verstrekt aan derden.
Aanvulling privacy AVG / GDPR 25 mei 2018
Het privacybeleid van Turn en balletshop.nl staat op https://turnenballetshop.nl/algemene-voorwaarden/avg-gdpr-privacy-policy/ neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Hierin zijn de nieuwe wetgeving GDPR / AVG opgenomen.

18 Akkoord

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en bepalingen geeft afnemer aan hiervan kennis te hebben genomen en er mee in te stemmen.